Nové odbory představují své členy

.

logo velkeSvaz Nové odbory se neustále rozrůstá a přijímá do svých řad nové zájemce o členství. Všechny členské organizace spojuje úsilí o ochranu a obhajobu práv svých členů a prosazování jejich sociálních, ekonomických, environmentálních, kulturních a právních zájmů a jistot. Nové odbory však neomezují svou činnost pouze na odborářská témata, ale mají ambici stát se významným hybatelem společenského hnutí.

Na Nových odborech oceňuji především myšlenky, které do odborové práce vnášejí,“ říká předseda odborové organizace Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o. Jiří Toporský a dodává: „Teprve Nové odbory mi ukázaly, že se odbory dají dělat poctivě.

Náš svaz je otevřeným a dynamickým subjektem, jehož členové jsou přesvědčeni, že pouze synergií všech témat, která ovlivňují život člověka a správným řešením problémů, které před nás současná doba staví, je možno zajistit kvalitní a udržitelný rozvoj společnosti.

Myslím, že s Novými odbory skutečně tvoříme budoucnost,“ netají se svým přesvědčením předseda odborové organizace ORPA Lanškroun a člen Předsednictva svazu Michal Kovář: „Naše ideje, vyjádřené v mottu „Partnerství – přátelství – solidarita“ oslovují stále odborových organizací i širokou veřejnost. Věříme, že naše poslání má smysl.

V Nových odborech funguje otevřená komunikace mezi členy i širokým okruhem příznivců, zájemců a veřejnosti. Jsme hrdi na své členy, a proto budeme na našich stránkách pravidelně přinášet medailonky našich členských organizací. První z nich si už nyní můžete prohlédnout ZDE

 

Píseň a Svátek práce

.

38Ó zazni písni vznešená,

o práci, která vrozená,

přírodou lidstvu jest.

Vše, co člověk užívá,

z šlechetné práce vyplývá,

buď práci čest, buď práci čest!

Toto je pravděpodobně nejznámější píseň oslavující práci, a, pomineme-li lidovou tvořivost, pak také jedna z nejstarších. Autorem textu byl mladý, 21letý rakouský dělník Josef Zapf, autorem hudby vídeňský skladatel a hudebník J.F.G. Scheu. Píseň, která je dodnes oficiální hymnou Rakouské sociální demokracie (SPÖ), vznikla v roce 1868. Její českou podobu známe od roku 1883, kdy ji přeložil novinář a dělnický aktivista František Josef Hlaváček.

Sluší se připomenout, že, stejně, jako kořeny Svátku práce spadají do konce 19. století, ani píseň opěvující práci nevznikla na politickou objednávku, ale jako spontánní reakce na situaci, která panovala v době jejího vzniku. Dnes se znovu vracíme k pluralitě oslav – některá politická a občanská hnutí organizují demonstrace, pochody nebo naopak zahradní slavnosti, jiné části politického a společenského spektra ponechává svátek, který nám má připomínat oběti perzekuce dělnických předáků ve Spojených státech 19. století, chladným.

Je však třeba připomínat si, že pouze práce a vědění jsou motorem lidstva. Podle některých odborníků nyní vstupujeme do tzv. 4. 0. revoluce, kdy většinu práce lidí převezmou stroje. Je to však stále práce, kterou budou roboti vykonávat pro člověka a která lidem umožní žít a přežít. My, Nové odbory, si vysoce vážíme si práce a vážíme si i člověka. Neponižujeme sami sebe odmítáním z neznalosti, nezatracujeme ostatní jen proto, že jsou jiní. Myslíme na to, co nás spojuje – je to poctivá práce, úcta k druhému, smysl pro čest a spravedlnost. Idea partnerství, přátelství a solidarity plně přítomna v každém z nás.

 

Další úspěšná odborová organizace – kolektivní vyjednávání v AGROP NOVA a.s. Ptení

.

agropPočátkem dubna byla ve společnosti AGROP NOVA a.s. Ptení podepsána Kolektivní smlouva pro léta 2017 – 2018, která je odrazem výrazné sociální zodpovědnosti zaměstnavatele. Jde teprve o druhou kolektivní smlouvu, kterou se ve společnosti podařilo uzavřít a právem je proto zaměstnanci považována za významný úspěch v odborové práci. Společnost AGROP NOVA a.s. Ptení zaměstnává na 120 lidí, z toho pětinu tvoří zahraniční pracovníci.

Kolektivní smlouva obsahuje závazek zaměstnavatele přispívat na penzijní připojištění, vyplácet odměny za odpracovaná léta v intervalu 5, 10, 15 a 20 let, a to až do výše 6 000 korun a odměny za odpracované směny. Provázanost výkonu zaměstnanců a ekonomiky firmy je vyjádřena pololetními odměnami, které se budou odvíjet od hospodářského výsledku společnosti. Součástí kolektivních ujednání je také zvýšení příplatku ke mzdě.

Svaz Nové odbory, jehož členem úspěšná odborová organizace AGROP Ptení je, stojí vždy za svými členy a pomáhá jim vyjednat maximální možné podmínky Kolektivních smluv. Účast svazu na vyjednávání může být aktivní i pasivní, na vyžádání se svaz může stát také mediátorem kolektivních jednání. Samozřejmostí je kvalitní zázemí tvořené erudovanými právními experty, kteří jsou připraveni pomoci odborovým organizacím v případě právních problémů nebo nejistot. Svaz Nové odbory zajišťuje rovněž kontrolu kolektivních smluv a výstupu z jednání. Široké portfolio služeb týkajících se kolektivního vyjednávání je výrazem kvalitní péče svazu o členskou základnu, její potřeby a požadavky.

 

II. Shromáždění Nových odborů – rok naplněný úspěšnou prací

.

IMG 1571Ve dnech 21. – 22. dubna se na chatě Hoferka v Horní Malé Úpě sešlo II. Shromáždění Svazu Nové odbory, aby zhodnotilo uplynulý rok a přijalo strategii dalšího rozvoje. Shromáždění konstatovalo, že se Svaz Nové odbory výrazně etabloval na veřejné scéně, přičemž bylo zdůrazněno, že tento vstup do povědomí široké veřejnosti je prvním krokem na cestě k masovému šíření myšlenek odborového hnutí.

Svaz Nové odbory se neustále rozrůstá – jeho ideje partnerství, přátelství a solidarity oslovují stále širší skupinu odborových organizací. Předsednictvo Svazu je zahrnováno dotazy zájemců o členství a průběžně vyhodnocuje došlé přihlášky. Zájem o členství v Nových odborech je kontinuální a je odrazem dobré práce svazu, pro který je nejvyšší prioritou spokojenost jeho členů.

Na rok 2017 chystá svaz mnoho zajímavých akcí, z nichž lze namátkou jmenovat mezinárodní odbornou konferenci s názvem Úloha a postavení odborů v postindustriální době – Internacionalita, solidarita a síťování, sérii školení věnovaných legislativě, účetnictví, právům a povinnostem odborových organizací nebo akce posilující soudržnost odborových organizací, jako je například prodloužený víkend v Ludvíkově, a nebo zahraniční rekreace v chorvatském Biogradu na Moru.

Svaz Nové odbory je otevřeným, dynamickým a moderním subjektem, který pružně reaguje na požadavky svých členů a pomáhá jim v jejich působení směrem ke členské základně i ve vztahu k zaměstnavatelům. Nové odbory zajišťují široké portfolio služeb a benefitů, které přispívají komfortnímu a angažovanému členství.

Komuniké 2017 - schválené účastníky Shromáždění.

 

2. zasedání Předsednictva Svazu Nové odbory

.

logo velkePředsednictvo Svazu Nové odbory se sešlo 20. dubna na svém druhém zasedání, na kterém zhodnotilo dosavadní aktivity a projednalo plán na další období.

Předsednictvo projednalo žádost o členství čtyř  organizací  - odborové organizace Krkonošské obálky, Model Obaly a.s., Fides Group a VaK Bruntál. Tyto organizace splnily všechny náležitosti pro vstup do svazu a předsednictvo na svém dnešním zasedání schválilo jejich přijetí.
Předsednictvo  vyhodnotilo  strategii rozšiřování povědomí o Svazu Nové odbory a  vzalo na vědomí informaci o přípravě propagačních předmětů. Členové předsednictva konstatovali, že se postupné cíle strategie daří naplňovat ve stanových termínech a její dílčí mezníky již nyní značně přispívají k rozšíření povědomí o svazu a jeho činnosti.
Na svaz se obrací stále více lidí s dotazy týkajícími se pracovně-právní problematiky a související legislativy. Předsednictvo proto pověřilo předsedu a místopředsedkyni, aby prověřili možnost zřízení právní porady a podnikli odpovídající kroky.

Svaz Nové odbory se těší vzrůstajícímu zájmu odborových organizací, které sledují činnost svazu a jeho nabídku nebo přímo zasílají přihlášky ke členství. Rádi bychom všechny zájemce ujistili, že jejich žádost bude zodpovědně projednána. Zároveň však upozorňujeme, že Stanovy svazu neumožňují průběžné přijímání členů, a proto je nutno vyčkat do zasedání Předsednictva. S ohledem na tyto skutečnosti zasedá předsednictvo v nejkratším možném termínu, a to co 3 měsíce.
Nové odbory neustále rozšiřují svou členskou základnu, nabízí široké portfolio služeb a benefitů a těší se zájmu odborové i široké veřejnosti. Naším cílem je poskytovat svým členům komfortní servis, seznamovat s působením odborů širokou veřejnost a působit jako celospolečenská síla vyvažující zápory neoliberálního přístupu k práci i celé společnosti.

 

Představujeme naše členské organizace

.

927Svaz Nové odbory je otevřeným a transparentním svazem, který velmi dbá na prosazování zásad partnerství, přátelství a solidarity. Jeho členské organizace mají ve svazu rovné, svobodné a samostatné postavení. Svaz odmítl hierarchickou organizaci, kterou považuje za zastaralou a funguje na principu demokracie a rovnosti.

Odborové organizace, které sdružuje, jsou hrdy na své členství a Nové odbory jsou hrdy na své členy. Rádi bychom ostatní odborové organizace i širokou veřejnost seznámili s našimi členy, a proto budeme na našich webových stránkách postupně zveřejňovat profily členských organizací Svazu Nové odbory. Jako první představujeme Odborovou organizaci Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.

Profily organizací naleznete ZDE.

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz