• slid 6

 • slid 1
 • slid 2
 • slid 3
 • slid 4
 • slid 5
 • slid8
 • slid 8
 • slid9
 • slid 9
 • nove odbory slide
 • slid 1 a

Drodzy Koledzy,

foto odbory

Otwieracie stronę internetową całkowicie nowego podmiotu, którego zadaniem jest burzenie tradycyjnych stereotypów w postrzeganiu pracy związkowej. Jego celem jest stać się naprawdę podmiotem nowoczesnym, odzwierciedlającym w pełni problemy i wymagania dzisiejszych czasów.

Nowe związki są samodzielnym, dobrowolnym, otwartym i niezależnym zrzeszeniem, którego celem jest ochrona i obrona praw członków i wspieranie ich interesów społecznych, ekonomicznych, kulturowych, prawnych i bezpieczeństwa, w tym inicjatyw we wspieraniu niezbędnych zmian legislacyjnych. Priorytetem zrzeszenia jest walka o rehabilitację siły roboczej i godności człowieka pracującego, niezależnie od jego narodowości, płci, wieku, kultury i religii i orientacji, a wszystko to w warunkach, w których dana osoba przestaje być dominującym nośnikiem siły roboczej.

Stowarzyszenie jest otwartym i transparentnym podmiotem budowanym od dołu, który szanuje zasady demokracji i równości. Nie ogranicza swoich działań do tradycyjnych kwestii związków zawodowych, ale ma ambicje, aby stać się główną siłą napędową ruchu społecznego. Dlatego też porusza tematy ekologiczne, społeczne i polityczne. Jej członkowie są przekonani, że tylko synergie wszystkich tematów, które mają wpływ na ludzkie życie i odpowiednie rozwiązywanie problemów, które stawiają przed nami obecne czasy, jest możliwe zapewnić jakościowy i zrównoważony rozwój społeczeństwa.

Szanowni Koledzy, proszę przyjąć naszą ofertę stania się częścią nowego stowarzyszenia. Stowarzyszenie Nowe związki jest przygotowane do walki o prawo do życia w społeczeństwie, sprawiedliwym, równym i solidarnym.

Stowarzyszenie Nowe związki w dużym stopniu porusza problematykę nierównych warunków pracowników. Wkładem do rozwiązania trudnych sytuacji pracowniczych, niedostatecznej ochrony prawnej i problematycznego statusu zagranicznych pracowników jest Organizacja związkowa Indywidualnych członków Stowarzyszenia Nowe związki, która skupia wszystkich zainteresowanych członkostwem, niezależnie od tego, czy jest to pracownik, student, bezrobotny, osoba starsza lub osoba pracująca na własny rachunek. Organizacja związkowa Indywidualnych członków Stowarzyszenia Nowe związki również stowarzysza pracowników zagranicznych, niezależnie od dziedziny działalności i formy umowy z pracodawcą.

Stowarzyszanie Nowe związki jest budowane z dołu na zasadach demokracji, równości i solidarności. Integralną częścią jego działania są czynności w zakresie pomocy prawnej, ochrony i bezpieczeństwa zdrowia, zabezpieczenia społecznego członków i świadczenie profitów.

Najwyższym organem związku jest Zgromadzenie. Inne organy to Prezydium związku, składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i członków Prezydium oraz Rada Nadzorcza związku. Ustawowym organem wykonawczym jest Prezydium reprezentowane przez przewodniczącego związku. Przewodniczącym związku jest Jaroslav Juryšek.

 

„PARTNERSTWO – PRZYJAŹŃ – SOLIDARNOŚĆ“