IMG 5839Nove odbory rgb negNové odbory byly založeny v roce 2016 a jsou samostatným, dobrovolným, otevřeným a nezávislým svazem, jehož posláním je ochrana a obhajoba práv členů a prosazování jejich sociálních, ekonomických, environmentálních, kulturních a právních zájmů a jistot včetně iniciativy při prosazování potřebných legislativních změn.

Prioritou svazu je boj o rehabilitaci pracovní síly a důstojného postavení pracujícího člověka bez ohledu na jeho národnost, pohlaví, věk, kulturní a náboženské vyznání a orientaci. Svaz považuje všechny pracující za rovné se stejnou potřebou ochrany a pomoci. Jeho cílem je přispět k budování trvale udržitelné společnosti a být aktivním účastníkem při řešení celospolečenských témat.

Znaky chaosu, který zmítá současnou společností, se projevují v odstředivých i dostředivých silách procesu globalizace. Pozitivem současné situace je, že nabízí možnost do značné míry ovlivnit budoucí dění. Nebezpečným znakem však zůstává, že toto dění může být pozitivní, ale také negativní. Proto je nutné reagovat na nastalou situaci institucionálně a usilovat o vybudování postavení usměrňovatele dění, přičemž je nutno mít na zřeteli vazby mezi národním, nadnárodním a globálním.

Nové odbory se hodlají takovýmto účastníkem dění stát. Jejich prioritou je boj o rehabilitaci pracovní síly a důstojného postavení pracujícího člověka bez ohledu na jeho národnost, pohlaví, věk, kulturní a náboženské vyznání a orientaci, a to vše v podmínkách, kdy člověk přestává být dominantním nositelem pracovní síly. Mohutný rozvoj vědy, techniky a nových technologií začíná potlačovat některé lidské výkony. Je to trend nevyhnutelný, nicméně o to důrazněji je nutno žádat, aby faktor lidské práce nebyl zlehčován, naopak, aby nalezl adekvátní a spravedlivé ohodnocení.

Svaz Nové odbory je otevřeným a transparentním subjektem budovaným zdola, který ctí zásady demokracie a rovnosti. Neomezuje svou činnost pouze na tradiční odborářská témata, ale má ambici stát se významným hybatelem společenského hnutí. Proto reflektuje také témata environmentální, celospolečenská a politická. Jeho členové jsou přesvědčeni, že pouze synergií všech témat, která ovlivňují život člověka a správným řešením problémů, které před nás současná doba staví, je možno zajistit kvalitní a udržitelný rozvoj společnosti.

Svaz Nové odbory zaměřuje svou pozornost rovněž na ty skupiny trhu práce, které dosud nebyly odborově chráněny, nebo jen v malé míře. Svaz je, prostřednictvím své Odborové organizace Individuálních členů Svazu Nové odbory, otevřen všem sociálním skupinám dotčeným nebo ohroženým změnami trhu práce. Jedná o zaměstnance, studenta, nezaměstnaného, seniora nebo osobu samostatně výdělečně činnou. Odborová organizace Individuálních členů Svazu Nové odbory sdružuje rovněž zahraniční pracovníky, a to bez ohledu na obor působnosti a formu dohody se zaměstnavatelem. Pojďte spolu s námi budovat hustou síť aktivních občanů, kterým není lhostejná přítomnost ani budoucnost naší země.

IMG 5842Svaz Nové odbory je připraven bojovat za právo žít ve spravedlivé, rovné a solidární společnosti. .

Svaz Nové odbory buduje otevřenou názorovou platformu, jejímiž členy jsou subjekty a organizace, které se zabývají tématy ekonomickými, právními, environmentálními, kulturními a sociálními. Jeho cílem je vytvořit kvalitní a odborné zázemí pro posílení možností odborové práce v podmínkách současné ekonomicko-politické situace.

Svaz Nové odbory je budován zdola na principech demokracie, rovnosti a solidarity. Nedílnou součástí jeho působení jsou aktivity na poli právní pomoci, ochrany a bezpečnosti zdraví, sociálního zajištění členů a poskytování benefitů.

Zakládajícími členy svazu jsou odborové organizace Pila Ptení, Pila Paskov, Etimex Hranice, Kovo Zábřeh a Iniciativa Nové odbory, z.s. Svaz byl 1. července 2016 zapsán Rejstříkovým soudem v Brně s datem vzniku 29. června 2016 pod spisovou značkou L 21862, s přiděleným IČ 052 14 874, jako odborová organizace a organizace zaměstnavatelů. Sídlo svazu je ve Ptení, části Ptenský Dvorek.

Nejvyšším orgánem svazu je Shromáždění, které je složeno ze zástupců všech členských organizací. Dalšími orgány jsou Předsednictvo svazu, tvořené předsedou, místopředsedou a členem předsednictva, a tříčlenná Dozorčí rada svazu, která je nezávislým kontrolním orgánem.

Statutárním a výkonným orgánem svazu je Předsednictvo zastoupené předsedou svazu. Předsedou svazu je Jaroslav Radim Juryšek.

 

   "Partnerství - Přátelství - Solidarita" 

 

Předsednictvo svazu:


IMG 8903

 Zleva: Michal Kovář - 2 místopředseda svazu, Mgr. Xenie Kaduchová - místopředsedkyně svazu, Jaroslav Radim Juryšek - předseda svazu 

 

 

Stanovy Svazu Nové odbory platné od 1.7.2019

Programové prohlášení Svazu Nové odbory ve formátu pdf.

 


u

Zájem o členství

více

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz