Odborová organizace KRPA PAPER Hostinné

.

Snmek 009„Stále se setkávám s tvrzením, že není třeba být odborově organizován, protože stejně budu požívat všech výhod, které odboráři vyjednají. Kdyby takto přemýšleli všichni, zřejmě by dospěli k názoru, že odbory nejsou vůbec zapotřebí. Ale opak je pravdou. Nejde jen o to, zda se chce člověk aktivně podílet třeba na vyjednávání o mzdách a benefitech, jako spíš o to, odboráře v jejich úsilí podpořit. A podpora je opravdu zapotřebí. Protože jednotlivec nezmůže nic.“ Petr Drgáč, předseda Odborové organizace KRPA PAPER Hostinné (na fotografii).

Odborová organizace působí pod hlavičkou našeho svazu u společnosti KRPA PAPER v Hostinném od května roku 2018. V předchozích letech byla součástí Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství.

Organizace vyjednává se zaměstnavatelem kolektivní smlouvu. V té současné jsou například zahrnuty odměny za odpracovaná léta. Členské schůze se konají dle potřeby, žádné další společné aktivity organizace prozatím nevyvíjí. Komunikace se členy je vedena výhradně osobně a prostřednictvím schůzí. Členové mají rozvněž k dispozici nástěnku s aktuálními informacemi.

 

Odborová organizace METRIE Loštice

.

42EE1CD8 CD83 46DA ADDE 8E4F1318847F„V odborech jsem proto, že i jeden člověk může ledacos změnit.“  Jan Poles, předseda Odborové organizace METRIE Loštice (na fotografii).

Tradice odborů v akciové společnosti METRIE, která sídlí v Lošticích, sahá do roku 1990. Od ledna 2018 je tato organizace součástí našeho svazu, do kterého přešla z Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství.

Samotná odborová organizace byla spíše spícím subjektem, který se zaměřoval na zachování statu quo a přestal být důrazným obhájcem práv a mluvčím zaměstnanců. Výsledkem byl výrazný pokles zájmu o odborovou organizovat, která postupně klesla až ke třem desítkám členů. Vše se však změnilo s příchodem nového předsedy, Jana Polese. Ten vstoupil do odborů před šesti měsíci a téměř ihned byl zvolen předsedou. 

Mladý předseda si získal členy nejen svými razantními postoji, ale také energií, se kterou se vrhl do odborové práce. S pomocí svazu zahájil kolektivní vyjednávání, které až do jeho nástupu spočívalo pouze v podpisu dodatků kolektivní smlouvy sjednané v roce 2011. Kolektivní smlouva ani její dodatky neodrážely současnou ekonomickou situaci ani hospodaření firmy, což chce předseda spolu se svým týmem spolupracovníků změnit. Nové odbory všestranně podporují aktivity předsedy odborové organizace, které směřují k posílení role odborů a jejich atraktivity.

V současné době, která je ve znamení intenzivní práce, se členové odborové organizace scházejí denně na pracovišti a řeší aktuální problémy a situace. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce.

Odborová organizace  plánuje organizaci poznávacích a kulturních zájezdů i další aktivity, které povedou k vyššímu stmelení kolektivu. Ke komunikaci využívá především osobního kontaktu, elektronické nástroje prozatím nevyužívá.

 

Odborová organizace SMURFIT KAPPA Olomouc

.

IMG 6296„Po negativních zkušenostech s fungováním OS DLV jsme odešli tam, kde si nás váží a kde nejsme pouhým zdrojem financí.“ Jiří Osladil, předseda Odborové organizace SMURFIT KAPPA Olomouc (na fotografii).
 
Odborová organizace působí u zaměstnavatele, společnosti SMURFIT KAPPA s.r.o. od počátku 90. let minulého století a sdružuje přibližně polovinu všech zaměstnanců firmy. Členská základna je stabilní, předsedou je už 9 let Jiří Osladil.
Odborová organizace vyjednává se zaměstnavatelem každým rokem novou kolektivní smlouvu, která obsahuje mnohá ujednání nad rámec platné legislativy. Namátkou lze jmenovat odstupné navýšené nad rámec zákon podle odpracovaných let až o 5 měsíců, příspěvek ve výši 50 % při víkendové  práci přesčas, nebo příspěvek na penzijní připojištění, který je stanoven ve výši 3% z vyměřovacího základu. Zaměstnavatel se v kolektivní smlouvě zavázal také k výplatě pěti tisícového příspěvku při dosažení 50 let věku zaměstnance, a stejnou částku obdrží zaměstnanec při odchodu do důchodu. Poměrně neobvyklým benefitem je příspěvek firmy na pohřeb pozůstalé rodině při úmrtí zaměstnance, a to ve výši 15 000 Kč.
Kromě 5 % růstu mezd v roce 2018 se zaměstnavatel rozhodl ocenit práci svých zaměstnanců podílem na hospodářském výsledku, který bude činit 25 – 150 % základní mzdy. Maximum této odměny činí 30 000.
Odborová organizace svolává dvakrát ročně členskou schůzi, Výbor se schází čtyřikrát do roka. V komunikaci se svými členy dává přednost osobnímu případně telefonickému kontaktu, periodikum, webové stránky ani facebook odborová organizace nevyužívá.
 

Odborová organizace AGROP Ptení

.

20171101 114118„Odbory jsou jedinou zárukou toho, že se budou soustavně zlepšovat pracovní a mzdové podmínky zaměstnanců. Tyto úkoly by však odbory nemohly úspěšně plnit bez silné členské základny, zájmu členů a pomoci svazu.“  Martin Růžička, předseda Odborové organizace AGROP Ptení (na fotografii).
 
Odborová organizace AGROP Ptení funguje u zaměstnavatele AGROP NOVA a.s. už od počátku 90 let. Byla základní organizací Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice. Od října 2016 je samostatnou organizací, která je členem Svazu Nové odbory. Odborová organizace má stabilní členskou základnu, která čítá více než třetinu všech zaměstnanců společnosti. Díky korektnímu vztahu se zaměstnavatelem byla sjednána kvalitní kolektivní smlouva, která má dvouletou platnost a obsahuje, mimo jiné, pololetní odměny, odměny za odpracované směny, které se vyplácejí na konci kalendářního roku nebo příspěvek na stravování. Výrazem sociálního cítění zaměstnavatele je jeho snaha o vytvoření přívětivého prostředí, které se projevuje věrnostním oceněním zaměstnanců za odpracovaná léta, a také motivačními odměnami.
Odborová organizace organizuje pro své členy každý rok zájezd do Prahy, který je poznávací a společenskou akcí. Každoročně také organizuje oblíbené Vánoční posezení, na které přispívá také zaměstnavatel. Odborová organizace nemá vlastní webové stránky, nevyužívá Facebook, neuvažuje ani o vydávání periodika v listinné nebo elektronické podobě. Její silnou stránkou je osobní kontakt s odboráři. Pro účely komunikace využívá schůze, které se konají zpravidla jednou ročně, a nástěnkovou plochu, na které jsou umístěny všechny důležité informace.
 

Odborová organizace Pila Paskov

.

IMG 5654 1"Odbory jsou k tomu, aby lidé pochopili, že jednota je moc a síla, která jim umožní prosazení jejich oprávněných požadavků."  Xenie Kaduchová, místopředseda Odborové organizace Pila Paskov (na fotografii)
 
Odborová organizace Pila Paskov vznikla v reakci na neakceptovatelné chování zaměstnavatele v oblasti pracovně – právních i mezilidských vztahů. Šlo již o třetí pokus o založení odborové organizace, přičemž dva předchozí se zaměstnavateli podařilo zlikvidovat. Tentokrát byla odborová organizace založena partyzánským způsobem v listopadu 2015 a o její existenci byl zaměstnavatel informován až po její plné konsolidaci počátkem ledna 2016.
Vedení odborové organizace vyvíjí nesmírné úsilí, aby dosáhlo alespoň částečné nápravy především v oblasti plánování směn, narovnání mzdových disproporcí a dodržování předpisů bezpečnosti práce. Bohužel, tyto snahy se setkávají s nevstřícným jednáním zaměstnavatele, takže odborová organizace je nucena řešit problémy s pomocí Státního úřadu inspekce práce. V roce 2016 se odborové organizaci podařilo vyjednat kolektivní smlouvu pro rok 2017. Ovšem ani toto jednání nebylo hladké a muselo být řešeno prostřednictvím mediátora určeného Ministerstvem práce a sociálních věcí. Zaměstnavatel zprvu rezolutně odmítal jakákoliv ustanovení kolektivní smlouvy, která by překračovala rámec platného Zákoníku práce. Po náročných a vysilujících jednáních bylo nakonec dohodnuto, že kolektivní smlouva bude rozdělena na dvě části – první část, která je výtahem ustanovení Zákoníku práce s jedinou změnou, a sice dojednaným dnem volna navíc v případě úmrtí člena rodiny, má pětiletou platnost. Druhá část, která by měla být odrazem sociálního cítění zaměstnavatele, je platná pro rok 2017 a obsahuje jednorázové navýšení platu zaměstnanců o minimálně jeden tisíc korun.
Odboráři se scházejí na členských schůzích nejméně dvakrát ročně, další členské schůze jsou svolávány dle potřeby. Odborová organizace připravuje pro své členy Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, které se koná vždy na počátku prázdnin. V letošním roce navíc zorganizovala zájezd do Veselého městečka Legendie poblíž polských Katowic, který se mezi odboráři setkal s nadšeným ohlasem. Odborová organizace má vlastní webové a facebookové stránky, které pravidelně naplňuje. Se svými členy komunikuje elektronicky, telefonicky a osobně. Významným úspěchem je dohoda se zaměstnavatelem o poskytnutí prostor pro konzultační hodiny. Členové vedení odborové organizace jsou zaměstnancům k dispozici v místě jejich pracoviště každé první pondělí v měsíci v době od 10.00 do 13.00 hodin.
 
 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz