Kulatý stůl: Postavení zahraničních pracovníků v českých firmách a role odborů při ochraně zájmů pracujících v podmínkách globálního kapitalismu

.

Svaz Nové odbory uspořádal v rámci projektu „Škola alternativ“ podpořeného Nadací Rosy Luxemburkové 5. prosince 2016 v Olomouckém RCO kulatý stůl, který se zabýval postavením zahrniačních pracovníků ve firmách v České republice a rolí, kterou mohou sehrát odbory ve spolupráci s dalšími subjekty a organizacemi při ochraně zájmů pracujících, a to bez ohledu na to, jaká je jejich národnost nebo státní příslušnost.
Svaz Nové odbory je připraven aktivně bránit a chránit práva a zájmy všech pracujících a považuje za důležité postupovat v tomto svém úsilí v souladu s ostatními aktéry, kteří se problematice věnují. Záměrem kulatého stolu proto bylo definování základních problémů, se kterými jsou konfrontováni zahraniční pracovníci, odborové organizace, neziskové organizace a instituce státní správy při řešení všech aspektů otázky zaměstnávání cizinců, ať již ze zemí Evropské unie nebo zemí třetích.
Cílem konference bylo seznámení jednotlivých aktérů a vytvoření prostředí, které by umožnilo vytvořit a realizovat strategii orientovanou na společný postup při zachování autonomie jednotlivých subjektů. Účastníci se shodli, že velký význam kladou na vytvoření sítě, která by umožnila operativní řešení problémů a zároveň se stala silným hráčem při prosazování společných zájmů, a to až do úrovně legislativních změn.
Kulatý stůl byl rozdělen na tři bloky. V prvním vystoupili řečníci reprezentující neziskovou sféru, státní orgány a odborový sektor, s příspěvky, v nichž seznámili přítomné s problematikou multikulturality a zároveň konkrétními postupy, které v rámci své činnosti uplatňují. Vybrané prezentace - viz. ( LaStrada, Novéodbory, SUIP)
Ve druhé části konference přítomní prodiskutovali předložená témata. V diskusi, která byla velmi plodná a otevřela nebývalou šíři námětů pro zamyšlení, se účastníci pokusili najít shodné prvky, které by umožnily vstoupit do pracovní části setkání.
V závěrečném bloku, který si kladl za cíl definovat východiska pro vhodný modus vivendi, představil Svaz Nové odbory, reprezentovaný svým předsedou, příspěvek odborového svazu v oblasti odborové práce se zahraničními pracovníky. Předkládaný návrh nabízí zahraničním pracovníkům možnost opory odborů, a to prostřednictvím Odborové organizace Individuálních členů Svazu Nové odbory. Členství v této organizaci umožní zahraničním pracovníkům využít zázemí mladého a dynamického svazu, který chápe otázku pracujících komplexně a nezužuje ji pouze na standardní struktury odborové práce. Členství je dobrovolné, založené na on-line registraci, která umožňuje být odborově organizován aniž vyžaduje účast na aktivitách, jak jsou sdružování, společné akce apod.
Svaz Nové odbory předpokládá, že registrace zahraničních pracovníků, která je spojena rovněž s informovaností o českém pracovně-právním prostředí, může přispět k omezení či zabránění problémů, se kterými se zahraniční pracovníci v ČR potýkají a pomůže jim lépe se orientovat na českém pracovním trhu.
Tento úkol předpokládá kooperaci s ostatními aktéry, mimo jiné v oblasti jazykové, právní a kontrolní, za současného společného působení v prostředí veřejného mínění a tlaku na úpravu legislativy.
Účastníci setkání se shodli, že kulatý stůl znamenal výchozí bod pro rozvoj spolupráce a konstatovali shodnou vůli pokračovat ve tvorbě společné strategie prostřednictvím vzájemného informování, bilaterálních a multilaterálních setkání a společných akcí.
 
Účastníci setkání:
Multikulturní centrum Praha - Yuliya Moskvina
Diakonie Českobratrské církve evangelické - Mgr. Christo Bjalkovski, Mgr. Petr Bruna
La Strada, o.p.s. - Michal Krebs
Státní úřad inspekce práce - Mgr. Radek Havran
Centrum na podporu integrace cizinců - Bc. Věra Sedláčková, DiS.
Caritas – VOŠ Olomouc - Eva Kubíčková
Svaz Nové odbory - Jaroslav Juryšek, Michal Kovář, Jaroslav Pleticha, Josef Štaigl, Vladimír Hübsch
CE WOOD Litovel, odborová organizace - Václav Arnoš
 
Kulatý stůl moderovala Xenie Kaduchová.
 
 
0053 EA CI logo navrhy
IMG 9891EA PSA logo final RGB
 
 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz