Postavení a úloha odborů v postindustriální společnosti – Internacionalita, solidarita, síťování

.

Svaz Nové odbory uspořádal 19. září 2017 odbornou konferenci ve formě kulatého stolu, kterou zaštítila Nadace Rosy Luxemburgové.

V jejím rámci vystoupili přední česká ekonomka Ilona Švihlíková, představitel polské Solidarity Tomasz Wójcik a předseda Svazu Nové odbory Jaroslav Juryšek. Konference se pokusila najít odpověď na mnoho znepokojivých otázek, jako například – jak bude vypadat práce po čtvrté průmyslové revoluci, jakou míru odborové ochrany by měli požívat zaměstnanci pracující na homeoffice a především jaká by měla být v současném měnícím se světě úloha a role odborů. Ilona Švihlíková vystoupila s provokativním tvrzením, že solidarita je dnes vyhrazena pouze bohatým, zatímco ostatním jsou dávány za vzor hodnoty jako konkurence, přísný individualismus a vize tzv. amerického snu. Své tvrzení doložila nejen statistickými údaji, ale také konkrétními a aktuálními příklady z domácí i světové scény. Alarmující je například disproporce mezi platy francouzských manažerů a obyčejných pracujících, kteří pobírají 300krát menší mzdu. Tomasz Wójcik se v obsáhlém referátu zabýval otázkou, co je vlastně práce. Ve svém příspěvku obhajoval tezi, že práce není a nemůže být zbožím, protože je výrazem lidské důstojnosti. Z popření této teze pak vyplývá pohrdání prací a potažmo také lidmi, ze kterých se tak stávají lidské „zdroje“. Jaroslav Juryšek upozornil na dramatický pokles odborové organizovanosti, ke kterému v českých zemích dochází kontinuálně od roku 1989. Zároveň představil novou vizi odborové práce, jak se ji snaží prosazovat Svaz Nové odbory, které usilují o provázání všech aspektů života – ekonomických, kulturních, enviromentálních a politických. Nové odbory odmítly myšlenku nepolitických odborů a zároveň jsou otevřené interakci a vytváření názorových platforem s jinými organizacemi tak, aby se odborové hnutí stalo hnutím celospolečenským.

Svaz Nové odbory vydal u příležitosti kulatého stolu odbornou publikaci, která je studijním materiálem k problematice. Publikace je ke stažení ZDE

Videozáznam z kulatého stolu https://youtu.be/Vl3-JMuQk6A

 

 

Svaz Nové odbory přispěl k odborné diskusi levicových organizací a jednotlivců, kterou pořádá Škola alternativ

.

V rámci kulatého stolu s názvem Levice v ČR a její perspektivy, pořádaného Ekumenickou akademií v rámci projektu Školy alternativ za finanční podpory Nadace Rosy Luxemburgové, zazněl příspěvek místopředsedkyně svazu Xenie Kaduchové:

"Svaz Nové odbory vznikl před rokem jako reakce na zkostnatělé a přebyrokratizované fungování tradičních odborových svazů. Svaz neomezuje svou činnost pouze na tradiční odborářská témata, ale má ambici stát se významným hybatelem společenského hnutí. Proto reflektuje také témata environmentální, celospolečenská a politická. Jeho členové jsou přesvědčeni, že pouze synergií všech témat, která ovlivňují život člověka a správným řešením problémů, které před nás současná doba staví, je možno zajistit kvalitní a udržitelný rozvoj společnosti.
Všechny velké úkoly však začínají jako malá zadání v lokálních podmínkách. Jde o mravenčí práci s lidmi, které masivní propaganda posledních 20 let přesvědčila, že odbory jsou pouze jakými pohrobky předchozí éry a nebo o lidi, pro které je odborová práce velkou neznámou. Pouze část si dokáže uvědomit potřebnost a nezbytnost existence subjektu, který bude hájit zájmy pracujících. Lidi ve firmách a továrních nezajímá, jakým směrem se ubírá politika, nedokáží (a často ani nechtějí) přemýšlet nad budoucností z pohledu ekonomického, politického a enviromentálního.
Musíme chápat, že pracujeme s lidmi, jejichž (oprávněná) touha je mít zaměstnání, stálý výdělek, čas na rodinu a koníčky. Jsou to lidé, jejichž ambice dál nesahají a jejichž vnímání společenství končí prahem vlastního domu. V praxi se velmi často setkáváme s tím, že lidé odmítají jakkoliv vystupovat, a to i při obraně vlastních zájmů! Svou roli zde přirozeně hraje strach z konfliktu, obava ze ztráty zaměstnání a – přiznejme si i tento faktor – lenost.
Dlouhodobá kulturní, sociální a ekonomická kampaň, jejímž cílem bylo postavit „já“ nad „my“ nese své ovoce. Je velmi těžké přesvědčit člověka, který má „své jisté“, aby se solidárně postavil k obhajobě společných práv. Přesto však i v této situaci zaznamenáváme úspěchy – jedním z nich je založení odborové organizace Pila Paskov u zaměstnavatele Mayr Melnhof Holz Paskov, s.r.o. (mateřská společnost Mayr Melhnof Holz Leoben, Rakousko).
Tento zaměstnavatel z Moravskoslezského kraje, který sem přišel v rámci investičních pobídek v roce 2003, je klasickým příkladem podniku vedeného neoliberální ideologií. Jakkoliv nelze popřít, že, na svou dobu, nabízel zaměstnancům velmi solidní platové ohodnocení, veškeré ostatní konání bylo protidělnické a neslo i známky protiprávního jednání a šikany. Zaměstnanci se pokoušeli reagovat na neustále se zhoršující podmínky práce založením odborové organizace – ta však byla záhy rozprášena a její členové propuštěni.
Založit odborovou organizaci se podařilo až v roce 2015, kdy její předseda a místopředsedkyně byli osobami zvenčí, přičemž předseda disponoval dlouholetou zkušeností z odborové praxe. Odborová organizace vznikla partyzánským způsobem – lidé se na směnách šeptem domlouvali, panovalo přísné utajení. Člověk, jehož úkolem bylo nadchnout lidi pro odborovou myšlenku, se vystavoval velkému nebezpečí. A přece se to podařilo! Lidé se dokázali semknout, nadchnout pro ideje solidarity, partnerství a přátelství. 
Při vzniku této organizace jsme pociťovali oprávněné zadostiučinění a radost z toho, že levicové ideje dokáží lidi spojit. Bylo to velké vítězství levicových ideálů nad kapitalistickou ideologií. V lokálním měřítku, nepovšimnuto „velkým světem“ se rodilo společenství, o jehož životachopnosti jsme byli hluboce přesvědčeni. V odborech byly 2/3 dělníků, a to nás naplňovalo optimismem.
Ale brzy jsme měli poznat, že se nesmíme nechat ukolébat prvním – i když obrovským – vítězstvím. Při prosazování zájmů pracujících jsme se dostali i k jednání o kolektivní smlouvě, která je stěžejním nástrojem sociálního smíru. Vedení společnosti kategoricky odmítalo jakákoliv ustanovení, která
by šla nad rámec zákona a jednání skončilo až před zprostředkovatelem. A tehdy se ukázalo, jak daleko sahá ochota lidí učinit něco pro obranu a prosazení vlastního zájmu. Členové odborové organizace nebyli schopni žádným způsobem podpořit vyjednávací tým, o transparentním vyhlášení souhlasu s požadavky kolektivní smlouvy nemluvě. Lidé nepřekonali svůj strach, svou nechuť se jakkoliv angažovat. Veškeré vysvětlování, že se jedná o jejich společnou věc, bylo marné.
Zpětně tuto zkušenost nehodnotíme jako selhání odborové organizace nebo nedostatek komunikace, ale jako ukázku toho, kam až může dojít egoistický kult vlastního prospěchu před prospěchem společným. Uvědomili jsme si nebezpečí atomizace společnosti a zároveň vysokou potřebu práce s lidmi, kterým je třeba ukázat, že pokud budou společně hájit svou věc, mají šanci na úspěch.
Jsme si vědomi toho, že současná nabídka různých názorových směrů, iniciativ a hnutí, včetně politických projektů oligarchů nebo osob, které (dle našeho názoru zcela mylně) společnost považuje za V.I.P.,  je velmi pestrá. Podporujeme vytváření platforem levicových uskupení, protože jsme přesvědčeni, že pouze aktivní levice, která se hrdě ke svým idejím hlásí a zároveň dokáže pružně reagovat na výzvy současné doby, je zárukou budování spravedlivé společnosti, která bude pečlivě vyvažovat všechna politická, ekonomická, kulturní, sociální a enviromentální témata.
Hovořila jsem o zkušenosti levicových organizací s prací v terénu – můj příspěvek není ani oslavou ani kritikou. Je popisem praxe, která nikdy neprobíhá podle předem určených schémat – je bohatá na výhry i prohry, rozmanitá lidskými charaktery i determinována současnými módními trendy. Není horší či lepší než bývala jindy, je stále živá a staví nás neustále před nové výzvy. Myslím, že společně jim dokážeme úspěšně čelit."

Za Svaz nové odbory místopředsedkyně, Xenie Kaduchová.

 

Kulatý stůl: Postavení zahraničních pracovníků v českých firmách a role odborů při ochraně zájmů pracujících v podmínkách globálního kapitalismu

.

Svaz Nové odbory uspořádal v rámci projektu „Škola alternativ“ podpořeného Nadací Rosy Luxemburkové 5. prosince 2016 v Olomouckém RCO kulatý stůl, který se zabýval postavením zahrniačních pracovníků ve firmách v České republice a rolí, kterou mohou sehrát odbory ve spolupráci s dalšími subjekty a organizacemi při ochraně zájmů pracujících, a to bez ohledu na to, jaká je jejich národnost nebo státní příslušnost.
Svaz Nové odbory je připraven aktivně bránit a chránit práva a zájmy všech pracujících a považuje za důležité postupovat v tomto svém úsilí v souladu s ostatními aktéry, kteří se problematice věnují. Záměrem kulatého stolu proto bylo definování základních problémů, se kterými jsou konfrontováni zahraniční pracovníci, odborové organizace, neziskové organizace a instituce státní správy při řešení všech aspektů otázky zaměstnávání cizinců, ať již ze zemí Evropské unie nebo zemí třetích.
Cílem konference bylo seznámení jednotlivých aktérů a vytvoření prostředí, které by umožnilo vytvořit a realizovat strategii orientovanou na společný postup při zachování autonomie jednotlivých subjektů. Účastníci se shodli, že velký význam kladou na vytvoření sítě, která by umožnila operativní řešení problémů a zároveň se stala silným hráčem při prosazování společných zájmů, a to až do úrovně legislativních změn.
Kulatý stůl byl rozdělen na tři bloky. V prvním vystoupili řečníci reprezentující neziskovou sféru, státní orgány a odborový sektor, s příspěvky, v nichž seznámili přítomné s problematikou multikulturality a zároveň konkrétními postupy, které v rámci své činnosti uplatňují. Vybrané prezentace - viz. ( LaStrada, Novéodbory, SUIP)
Ve druhé části konference přítomní prodiskutovali předložená témata. V diskusi, která byla velmi plodná a otevřela nebývalou šíři námětů pro zamyšlení, se účastníci pokusili najít shodné prvky, které by umožnily vstoupit do pracovní části setkání.
V závěrečném bloku, který si kladl za cíl definovat východiska pro vhodný modus vivendi, představil Svaz Nové odbory, reprezentovaný svým předsedou, příspěvek odborového svazu v oblasti odborové práce se zahraničními pracovníky. Předkládaný návrh nabízí zahraničním pracovníkům možnost opory odborů, a to prostřednictvím Odborové organizace Individuálních členů Svazu Nové odbory. Členství v této organizaci umožní zahraničním pracovníkům využít zázemí mladého a dynamického svazu, který chápe otázku pracujících komplexně a nezužuje ji pouze na standardní struktury odborové práce. Členství je dobrovolné, založené na on-line registraci, která umožňuje být odborově organizován aniž vyžaduje účast na aktivitách, jak jsou sdružování, společné akce apod.
Svaz Nové odbory předpokládá, že registrace zahraničních pracovníků, která je spojena rovněž s informovaností o českém pracovně-právním prostředí, může přispět k omezení či zabránění problémů, se kterými se zahraniční pracovníci v ČR potýkají a pomůže jim lépe se orientovat na českém pracovním trhu.
Tento úkol předpokládá kooperaci s ostatními aktéry, mimo jiné v oblasti jazykové, právní a kontrolní, za současného společného působení v prostředí veřejného mínění a tlaku na úpravu legislativy.
Účastníci setkání se shodli, že kulatý stůl znamenal výchozí bod pro rozvoj spolupráce a konstatovali shodnou vůli pokračovat ve tvorbě společné strategie prostřednictvím vzájemného informování, bilaterálních a multilaterálních setkání a společných akcí.
 
Účastníci setkání:
Multikulturní centrum Praha - Yuliya Moskvina
Diakonie Českobratrské církve evangelické - Mgr. Christo Bjalkovski, Mgr. Petr Bruna
La Strada, o.p.s. - Michal Krebs
Státní úřad inspekce práce - Mgr. Radek Havran
Centrum na podporu integrace cizinců - Bc. Věra Sedláčková, DiS.
Caritas – VOŠ Olomouc - Eva Kubíčková
Svaz Nové odbory - Jaroslav Juryšek, Michal Kovář, Jaroslav Pleticha, Josef Štaigl, Vladimír Hübsch
CE WOOD Litovel, odborová organizace - Václav Arnoš
 
Kulatý stůl moderovala Xenie Kaduchová.
 
 
0053 EA CI logo navrhy
IMG 9891EA PSA logo final RGB
 
 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz