TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI JAVOŘICE, A.S.

.

IMG 5533Společnost Javořice, a.s. sídlí na Prostějovsku v obci Ptení. Jedná se o pilu s dlouholetou historií, která zaměstnává téměř 200 zaměstnanců. V této firmě probíhalo opakovaně testování již od začátku ledna, a to prostřednictvím společnosti AeskuLab. která do firmy dojížděla testy provádět.

Dnes bylo za velikého zájmu médií spuštěno hromadné testování všech zaměstnanců prostřednictvím závodní lékařky, která v ordinaci, přímo v areálu firmy, bude pravidelně v sedmidenním intervalu provádět antigenní test všech zaměstnanců.

Jak se již při prvních kolech testování ukázalo, šlo o velmi dobré rozhodnutí, neboť při testování na začátku měsíce února byli odhaleni dva pozitivní, ovšem bezpříznakoví zaměstnanci. Díky tomu, mohli být ochráněni ostatní spoluzaměstnanci. Dnešní spuštěné testování bylo připravováno jdelší dobu, a proto, ve chvíli, kdy bylo oficiálně oznámeno, že se bude zavádět povinné testování u zaměstnavatelů v celém státě, byla firma již de facto kompletně připravena. Jako drobný problém, který se rychle podařilo odstranit se ukázalo zajištění dostatečného množství Ag testů.

Vedení firmy již avizovalo, že hodlá v případě možnosti realizovat i očkování zaměstnanců, a to včetně jejich rodinných příslušníků.
Informace nám poskytla Odborová organizace PILA Ptení, která u tohoto zaměstnavatele působí.
(SNO)

 

POVINNÉ TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE FIRMÁCH STARTUJE

.

mika baumeister gfzREKfZYgE unsplashNové povinné testování odstartovalo dle Mimořádného opatření MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN. Zaměstnavatelé dle něj například nově nesmí umožnit na pracovišti přítomnost zaměstnance, který v posledních 7 dnech neabsolvoval PCR test nebo Ag test, nebo jiný preventivní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem(!).

Naopak zaměstnanci jsou nově povinni se takovému testování podrobit, což bylo doposud nemyslitelné a pouze dobrovolné.
Tyto povinnosti se od dnešního dne týkají zaměstnavatelů s počtem zaměstnanců 250 a více s tím, že musí vyzvat zaměstnance, aby test absolvovali mezi 5. 3. a 12. 3. 2021. Od 12. 3. 2021 tedy již nesmí mít na pracovišti žádného zaměstnance, který by v posledních 7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem.

Pro zaměstnavatele s počtem zaměstnanců od 50 do 249 platí povinnost testovat zaměstnance od 5. 3. 2021, s tím, že musí vyzvat zaměstnance, aby test absolvovali mezi 8. 3. a 15.3. 2021. U těchto zaměstnavatelů tedy od 15. 3. 2021 nesmí mít na pracovišti žádného zaměstnance, který by v posledních 7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem.

I když jistě všichni chápou okolnosti a důvody testování a rozumí tomu, že jde de facto o nařízení ze strany státu, vyvstává zde řada důležitých a závažných otázek. Například, pokud zamětsnavatel zaměstnanci, který se odmítne podrobit testu neumožní vstup na pracoviště a nechá jej doma na tzv. jiné důležité osobní překážce v práci, za kterou zaměstnanci podle zákoníku práce nepřísluší náhrada mzdy, jestli je skutečně tento postup zákonný.

Anebo když se zaměstnavatel rozhodne s takovým zaměstnancem ukončit pracovní poměr výpovědí z důvodu, že se zaměstnanec odmítnul nechat otestovat. Výpovědní důvody jsou totiž v § 52 Zákoníku práce uvedeny taxativně a nepodstoupení testu na infekční chorobu se mezi nimi nenachází. Jelikož testování na SARS-CoV-2, byť i s pozitivním výsledkem, nespadá pod pojem lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně-lékařských služeb, nepřichází v úvahu výpovědní důvody uvedené pod písmeny d) a e) výše uvedeného ustanovení Zákoníku práce.

Rovněž je otázkou jak se bude postupovat v případě, že zaměstnavatel nebude provádět nařízené testování a zaměstnanci odmítnou pracovat.

Otázek se množí více. Doufejme, že Vláda a Ministerstvo zdravotnictví jsou na jejich odpovědi připraveni.
(SNO)

 

POVINNOST RESPIRÁTORŮ ČI TZV.CHIRURGICKÝCH ROUŠEK NA PRACOVIŠTI OD 1.3.!

.

E230BD0E E44A 4352 A549 21A221E5F204Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26. února 2021, vznikla od 1.března povinnost užít respirátor s filtrační účinností minimálně 94 % (např. respirátor FFP2, KN 95) nebo zdravotnickou obličejovou masku (tzv. chirurgickou roušku) též všem zaměstnancům na pracovištích (v případě práce ve vnitřních prostorech budov a staveb).

Současně bylo výše zmíněným opatřením zaměstnavatelům přímo nařízeno vybavit své zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest (respirátory minimálně třídy FFP2 (např. KN 95), a chirurgickými rouškami), a to v dostatečném počtu na každou pracovní směnu. Toto ovšem neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce na dálku mimo pracoviště zaměstnavatele - Home Office).

Může ovšem nastat situace, s ohledem na překotnost vydávaných opatření, kdy zaměstnavatel toto z nějakých důvodů neučiní a své zaměstnance těmito prostředky nevybaví. V takovém případě může zaměstnanec odmítnout práci, právě z důvodu skutečnosti, že by sám svým jednáním porušil výše zmíněné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které jednak zakazuje všem osobám pohyb a pobyt bez ochrany dýchacích cest ve vnitřních prostorech staveb mimo bydliště nebo ubytování (tedy i ve vnitřních prostorech staveb firmy zaměstnavatele), a dále zakazuje všem osobám pohyb a pobyt bez ochrany dýchacích cest na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném i mimo zastavěné území obce.

Z toho tedy vyplývá, že v případě, kdy zaměstnavatel zaměstnance nevybaví těmito ochrannými pomůckami, půjde o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 Zákona č.262/2006 Sb. Zákoník práce, za kterou zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.
Současně je potřeba připomenout, že v případě, že zaměstnavatel svoji povinnost splní (splnil), je povinností zaměstnance tyto ochranné prostředky užívat v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR.
(SNO)

 

JEDNALO PŘEDSEDNICTVO SVAZU

.

gabriel benois qnWPjzewewA unsplashV pátek 26.února jednalo prostřednictvím videokonference Předsednictvo svazu za účasti Dozorčí rady svazu.

Projednána byla především účetní závěrka hospodaření svazu za rok 2020, včetně jednotlivých sestav a výkazů. Dalšími body jednání bylo vyhodnocení kolektivního vyjednávání v jednotlivých členských organizacích, které vesměs uvedly dobré výsledky a úspěchy ve vyjednávání smluv pro rok 2021.

Předsednictvo se rozvněž zabývalo stavem jednotlivých nabízených benefitů, především levného volání a plánované rekreace, kterou organizuje náš svaz pro letošní rok. Vyhodnocena byla i otázka zajištění právních služeb pro členské orgamizace a jejich jednotlivé členy.

Předsednictvo rovněž rozhodlo o odložení jednání Shormáýždění svazu, které bylo plánované na 27.3., na vhodný termín na přelomu dubna a května kdy snad již bude situace s pandemií klidnější. Zrušeny byly i chystané kontaktní hodiny v naší kanceláři v Hostinném v měsíci březnu, včetně plánovaného jednání Předsednictva.

Předsednictvo na jednání schválilo přijetí další členské organizace za člena svazu od 1.3.2021 a projednalo informaci o stavu členské základny svazu.

Další jednání se uskuteční zřejmě až po Velikonocích 21.4., popřípadě dříve dle potřeby ve formě videokonference. Zápis z jednání je v Intranetu.
(SNO)

 

ODBOROVÉ ORGANIZACE HLÁSÍ ÚSPĚŠNÁ VYJEDNÁVÁNÍ KOLEKTIVNÍCH SMLUV

.

39E0B482 F283 4509 868C 91B911063486V některých firmách se vyjednávání Kolektivních smluv pro rok 2021 mírně protáhlo až do prvních měsíců letošního roku. Nyní lze konstatovat, že ve většině podniků, kde působí naše členské organizace došlo k dohodám o mzdách pro rok 2021 a vyjednávání byla uzavřena.

Ačkoliv to vloni vypadalo, že se ekonomika zcela zastavila, a firmy se budou potýkat s existenčními problémy, a tím pádem, že i kolektivní vyjednávání pro rok 2021 bude složité a nelehké, tak ve výsledku se toto nepotvrdilo. Naše členské organizace hlásí, že kolektivní smlouvy pro rok 2021 se podařilo vyjednat všude, kde se tomu tak děje každoročně a shodně potvrzují, že považují uzavřené smlouvy spíše za úspěšné.

Konkrétněji je možné podívat se na hlavní zájmový okruh a tím jsou mzdy zaměstnanců. Zde dochází téměř všude k dohodě na garanci růstu mezd o procenta v intervalu od 2,3 do 6%. To je s ohledem na očekávanou inflaci a současnou v mnohém nejistou situaci v tomto roce velmi slušný výsledek. Nicméně i ve firmách, kde se na růstu mezd nedohodli nelze tvrdit, že se příjmy zaměstnanců propadnou. Zde totiž došlo ke sjednání různých odměn a bonusů, či jejich valorizaci, které se v roční bilanci projeví právě ve formě nárůstu mezd. V této oblasti nám všechny organizace hlásily, že zaměstnavatelé použily argumentaci v souvislosti se zrušením tzv.superhrubé mzdy. Členské organizace nicméně na tuto rétoriku odmítly přistoupit, a otázka plánu vývoje mezd se tak opírala při vyjednávání spíše o ekonomiku firem, nikoliv podzimní mediálními výstupy Vlády.

Benefity si všechny organizace zachovaly a podařilo se jim dohodnout i dílčí valorizace některých z nich. Především ve formě odměn, výročí a příspěvků na penzijní připojištění či životní pojištění.

Samostatnou kapitolou se při jednání stalo zavedení tzv.stravenkového paušálu, na který se možná někteří těšili, ale náš svaz tento institut obecně organizacím nedoporučuje sjednávat. Proto je dobrá zpráva, že současný systém příspěvku na stravu pro zaměstnance ve formě stravenek byl zachován. Zde se sluší pochválit i zaměstnavatele, že na tuto změnu sami výrazně netlačili.

Naše členské organizace tak celkově hodnotí ukončené vyjednávání smluv pro rok 2021 většinově za konstruktivní a za úspěšné.
(SNO)

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz