BEZPEČNOSTNÍ PŘESTÁVKY VERSUS ROUŠKY A RESPIRÁTORY

.

atoms FkrRKdpAndI unsplashRoušky a respirátory nás provází již více než rok. Postupně se rozsah jejich používání rozšiřoval až do současného stavu. Všichni doufáme, že tento stav a opatření se budou už jen zlepšovat a omezení postupně skončí.

Nicméně zde máme situaci, kdy i zaměstnanci jsou nuceni nosit ochranu úst nocit po celou dobu své práce. Ať už s odkazem zaměstnavatele na příslušné Nařízení vlády, či z preventivních důvodů ze strany zaměstnavatele. Odhlédněme nyní od případů, kdy zaměstnavatel nemůže takové opatření vydávat a vyžadovat. Zaměřme se na situace kdy je zaměstnanec nucen tyto ochranné prostředky (bez ohledu na to, zda byly určeny zaměstnavatelem nebo ministerstvem zdravotnictví) používat po celou dobu směny.

Zde totiž vyvstává otázka ochrany zdraví z pohledu uplatnění bezpečnostních přestávek. Je totiž potřeba se řídit Nařízením vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, a kde se v § 39 odst. 1 stanoví kromě jiného „Pokud je při... trvalé práci, kde musí zaměstnanec povinně používat po celou dobu směny jiné ochranné prostředky určené zaměstnavatelem a tyto ztěžují zaměstnanci pohyb, dýchání, vidění a jiné fyziologické funkce, musí být v průběhu směny zařazeny bezpečnostní přestávky, při nichž si je může zaměstnanec odložit“.

Přičemž v případech, kdy práce není zařazena jako riziková, nařízení vlády nestanoví dobu, kdy mají být bezpečnostní přestávky v průběhu směny zařazeny, ani jejich trvání, tudíž toto je na zaměstnavateli.

Mohou být vedeny spory o to, zda ochranné prostředky dýchacích cest, kterými zaměstnavatel vybavil zaměstnance, dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, lze považovat za osobní ochranné pracovní prostředky ve smyslu Zákoníku práce. Nicméně pro účely aplikace výše citovaného ustanovení Nařízení vlády je podstatné, že je zaměstnanec povinen tyto ochranné prostředky používat po celou dobu směny a že mu ztěžují dýchání.

Je tedy zřejmé, že současná právní úprava vytváří podmínky pro to, aby zaměstnavatel zaměstnancům používajícím ochranné prostředky po celou dobu směny  bezpečnostní přestávky poskytnul.
(SNO)

 

HOME OFFICE. VÝHODA ANEBO PAST?

.

standsome worklifestyle wwQNoDA3cTQ unsplashPráce z domova je jeden ze symbolů této složité doby. Obecně je považována za jednu z moderních forem práce. Rozhodně se ale nehodí pro všechny profese. Uplatní se tak pouze tam, kde je to možné a především účelné.

Pro zaměstnance může být výhodou, že si může pracovní dobu rozvrhnout tak, aby mohl skloubit výkon práce s osobním životem. Nemusí např. ztrácet čas dojížděním do zaměstnání. Pro zaměstnavatele pak může být výhodou úspora nákladů za kancelář apod.

Praktické může být, domluvit si kombinovanou práci na dálku a výkon práce na pracovišti zaměstnavatele, kdy několik dní v týdnu, zaměstnanec vykonává práci na pracovišti a zbytek doby na jiném dohodnutém místě.

Může se tedy zdát, že výhody převažují. Ukazuje se ale, v této době, kdy tato forma práce obrovsky narostla, že tak jednoduché to není. Pro mnoho zaměstnanců je totiž při práci doma těžké oddělit čas práce od času osobního. Typickým příkladem je, že při práci doma se rozhodne, že souběžně bude řešit i domácí práce, péči o dítě apod.

Toto vede k setření hranice mezi prací a osobním životem. Výsledkem je, že tyto činnosti nejsme schopni oddělit. Ze strany zaměstnavatelů pak mnohdy dochází k tomu, že mají pocit, že zaměstnanec na home office je v práci stále. Že je vlastně kdykoliv dosažitelný.

Vzhledem k tomu, že práci na dálku není z pohledu zákona možné nařídit, je proto povinností si se zaměstnavatelem sjednat písemnou Dohodu, ve které bude podrobněji rozveden obsah takové práce. Taková Dohoda by měla obsahovat, např. způsob pravidelné komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, způsob zadávání úkolů, kontrolu jejich plnění a způsob předávání, základní parametry pracovní doby, tzn. dobu, kdy je zaměstnanec k dispozici, technické vybavení zaměstnance, náhrady za vybavení domácího pracoviště a energie, popřípadě za to, že zaměstnanec využívá své zařízení (např. paušálem po vzájemné dohodě), podmínky nároku na stravenku či stravenkový paušál.

Při sjednávání takové Dohody je třeba postupovat na obou stranách velmi korektně, s určitou mírou tolerance a vzájemné důvěry tak, aby se z výhody práce z domu, nestala past.
(SNO)

 

TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI JAVOŘICE, A.S.

.

IMG 5533Společnost Javořice, a.s. sídlí na Prostějovsku v obci Ptení. Jedná se o pilu s dlouholetou historií, která zaměstnává téměř 200 zaměstnanců. V této firmě probíhalo opakovaně testování již od začátku ledna, a to prostřednictvím společnosti AeskuLab. která do firmy dojížděla testy provádět.

Dnes bylo za velikého zájmu médií spuštěno hromadné testování všech zaměstnanců prostřednictvím závodní lékařky, která v ordinaci, přímo v areálu firmy, bude pravidelně v sedmidenním intervalu provádět antigenní test všech zaměstnanců.

Jak se již při prvních kolech testování ukázalo, šlo o velmi dobré rozhodnutí, neboť při testování na začátku měsíce února byli odhaleni dva pozitivní, ovšem bezpříznakoví zaměstnanci. Díky tomu, mohli být ochráněni ostatní spoluzaměstnanci. Dnešní spuštěné testování bylo připravováno jdelší dobu, a proto, ve chvíli, kdy bylo oficiálně oznámeno, že se bude zavádět povinné testování u zaměstnavatelů v celém státě, byla firma již de facto kompletně připravena. Jako drobný problém, který se rychle podařilo odstranit se ukázalo zajištění dostatečného množství Ag testů.

Vedení firmy již avizovalo, že hodlá v případě možnosti realizovat i očkování zaměstnanců, a to včetně jejich rodinných příslušníků.
Informace nám poskytla Odborová organizace PILA Ptení, která u tohoto zaměstnavatele působí.
(SNO)

 

POVINNÉ TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE FIRMÁCH STARTUJE

.

mika baumeister gfzREKfZYgE unsplashNové povinné testování odstartovalo dle Mimořádného opatření MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN. Zaměstnavatelé dle něj například nově nesmí umožnit na pracovišti přítomnost zaměstnance, který v posledních 7 dnech neabsolvoval PCR test nebo Ag test, nebo jiný preventivní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem(!).

Naopak zaměstnanci jsou nově povinni se takovému testování podrobit, což bylo doposud nemyslitelné a pouze dobrovolné.
Tyto povinnosti se od dnešního dne týkají zaměstnavatelů s počtem zaměstnanců 250 a více s tím, že musí vyzvat zaměstnance, aby test absolvovali mezi 5. 3. a 12. 3. 2021. Od 12. 3. 2021 tedy již nesmí mít na pracovišti žádného zaměstnance, který by v posledních 7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem.

Pro zaměstnavatele s počtem zaměstnanců od 50 do 249 platí povinnost testovat zaměstnance od 5. 3. 2021, s tím, že musí vyzvat zaměstnance, aby test absolvovali mezi 8. 3. a 15.3. 2021. U těchto zaměstnavatelů tedy od 15. 3. 2021 nesmí mít na pracovišti žádného zaměstnance, který by v posledních 7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem.

I když jistě všichni chápou okolnosti a důvody testování a rozumí tomu, že jde de facto o nařízení ze strany státu, vyvstává zde řada důležitých a závažných otázek. Například, pokud zamětsnavatel zaměstnanci, který se odmítne podrobit testu neumožní vstup na pracoviště a nechá jej doma na tzv. jiné důležité osobní překážce v práci, za kterou zaměstnanci podle zákoníku práce nepřísluší náhrada mzdy, jestli je skutečně tento postup zákonný.

Anebo když se zaměstnavatel rozhodne s takovým zaměstnancem ukončit pracovní poměr výpovědí z důvodu, že se zaměstnanec odmítnul nechat otestovat. Výpovědní důvody jsou totiž v § 52 Zákoníku práce uvedeny taxativně a nepodstoupení testu na infekční chorobu se mezi nimi nenachází. Jelikož testování na SARS-CoV-2, byť i s pozitivním výsledkem, nespadá pod pojem lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně-lékařských služeb, nepřichází v úvahu výpovědní důvody uvedené pod písmeny d) a e) výše uvedeného ustanovení Zákoníku práce.

Rovněž je otázkou jak se bude postupovat v případě, že zaměstnavatel nebude provádět nařízené testování a zaměstnanci odmítnou pracovat.

Otázek se množí více. Doufejme, že Vláda a Ministerstvo zdravotnictví jsou na jejich odpovědi připraveni.
(SNO)

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz