MINIMÁLNÍ DŮSTOJNÁ MZDA: TÉMĚŘ POLOVINA PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ V ČR STÁLE NENÍ DOSTATEČNĚ ZAPLACENA

.

2022 04 28Výše Minimální důstojné mzdy (MDM) pro Českou republiku za rok 2021 činila 31.146 korun hrubého, pro Prahu pak 36.717 korun hrubého. Aktuální data o důstojném odměňování dnes představili členové Platformy pro Minimální důstojnou mzdu do níž je zapojen i náš Svaz Nové odbory.

Pro rok 2022 zároveň vzhledem k rapidně rostoucí inflaci, rostoucím cenám energií i pokračující válce na Ukrajině očekávají výrazné zvýšení částky potřebné pro zajištění důstojného života, a tím i další zvýšení počtu lidí, kteří na ni nedosáhnou.

Odborníci a odbornice z Platformy pro Minimální důstojnou mzdu tímto navazují na data zveřejněná pro rok 2019 a 2020. Minimální důstojnou mzdu každoročně zpracovávají jako nástroj, který má umožnit konkrétní uchopení veřejné debaty o nízkých mzdách a platech v České republice. Vychází ze zahraničního konceptu “living wage” a její výše odráží náklady potřebné pro pokrytí běžných výdajů.

Zástupci platformy opakovaně upozorňují na to, že dlouhodobě nízké mzdy se citelně odráží na kvalitě života lidí. Ti, kteří nejsou dostatečně zaplaceni, mnohem častěji upadají do dluhových pastí, musí mnohdy pracovat na úkor volného času, potýkají se častěji se zdravotními problémy a mnohem hůře čelí rychle rostoucím cenám bydlení či energií.

Do výpočtů pro rok 2021 se větší měrou nepromítly události, které se odehrály až v druhé polovině roku a na jeho konci — jde o rostoucí inflaci a rostoucí ceny energií a krach některých dodavatelů energií. Vzhledem k dalšímu nárůstu cen energií a dalšího zboží běžné spotřeby tak autoři výzkumu mimořádně provedli již nyní předběžný odhad částek MDM i pro letošní rok — při započtení inflace za první čtvrtletí roku 2022 by nyní dosahovaly téměř 34 tisíc korun pro ČR a 40 tisíc korun pro Prahu.

Při dnes odhadovaném vývoji inflace pro celý rok 2022 by výše Minimální důstojné mzdy za rok 2022 pro ČR činila dokonce 34 977 korun a pro Prahu 41 233 korun. Vysoký podíl lidí s příjmy pod důstojnou mzdou ukazuje, jak velký segment společnosti je ohrožený aktuálním růstem cen.

Minimální důstojná mzda (MDM) je odměna za práci za běžnou pracovní dobu, která pracujícím a jejich domácnostem poskytuje dostatek finančních prostředků k životu, který je většinou společnosti vnímaný jako určitý základní standard. Mají se z ní dát pokrýt náklady na stravu a bydlení, ošacení, dopravu, zdravotní péči, vzdělání a volný čas a zaplatit další důležité výdaje včetně úspor pro případ neočekávaných okolností. Má umožnit žít obyčejným, ale materiálně důstojným životem a cítit se
plnohodnotným členem společnosti.

Koncept minimální důstojné mzdy vznikl jako příspěvek do debaty o negativních dopadech nízkých mezd v České republice a o stále palčivějším fenoménu tzv. pracující chudoby, kdy lidé jen obtížně pokrývají náklady domácnosti, a to i přesto, že jsou normálně zaměstnaní. Do debaty o mzdách tím vnáší pohled zaměstnaných a jejich životních podmínek, který v ní dosud citelně chybí.

Více o MDM a Platformě pro Minimální důstojnou mzdu na www.dustojnamzda.cz 

Celá tisková zpráva ZDE
(SNO)

 

ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PŘI ZMĚNĚ ČASU

.

sonja langford eIkbSc3SDtI unsplashV posledních dnech se opět objevily otázky, jak správně odměňovat zaměstnance, kteří v důsledku změny času odpracují o jednu hodinu méně.

Přímo v platném Nařízení vlády č. 348/2021 Sb. o zavedení letního času v letech 2022 až 2026 se v § 4 uvádí:

Vliv zavedení letního času na stanovenou týdenní pracovní dobu:
(1) Stanovená týdenní pracovní doba u zaměstnanců, kterým počátek letního času v letech 2022 až 2026 připadne do jejich směny, pokud se tato směna v důsledku zavedení letního času zkrátí, bude v příslušném týdnu o 1 hodinu kratší.
(2) Stanovená týdenní pracovní doba u zaměstnanců, kterým konec letního času v letech 2022 až 2026 připadne do jejich směny, pokud se tato směna v důsledku ukončení letního času prodlouží, bude v příslušném týdnu o 1 hodinu delší.

Z tohoto ustanovení lze vyčíst to, že zaměstnanec, který odpracuje při přechodu na letní čas místo 40 hodin pouze 39 hodin splnil stanovenou týdenní pracovní dobu. Naopak u zaměstnance, který při ukončení letního času odpracoval místo 40 hodin 41 hodin, je týdenní pracovní doba splněna odpracováním těchto 41 hodin a tato hodina navíc není přesčasovou prací.

Co se týče odměňování, tak by měl být postup zaměstnavatelů následující:

  • u zaměstnanců odměňovaných měsíční mzdou, obdrží plnou měsíční mzdu jak při odpracování jedné hodiny navíc, tak při odpracování o jednu hodinu méně,
  • u zaměstnanců odměňovaných hodinovou mzdou, by měl každý zaměstnanec obdržet mzdu za skutečně odpracované hodiny, tedy + - 1 hodina,
  • stejně by se postupovalo u složek mzdy poskytovaných za hodinu, tj. u příplatku za práci v noci, případně za práci v sobotu a neděli.

Tzn., že zaměstnanec, odměňovaný hodinovou mzdou, který při přechodu z letního času na čas středoevropský odpracoval místo plánovaných 12 hodin 13 hodin, obdrží mzdu za 13 hodin. Vzhledem k tomu, že v noční době (22,00 až 6,00) odpracoval díky posunu času 9 hodin, obdržel by příplatek za práci v noci za 9 hodin. Stejný postup by se u něho uplatnil v případě přechodu na letní čas, kdy by obdržel mzdu pouze za 11 odpracovaných hodin.
(SNO)

 

V JANSKÝCH LÁZNÍCH JEDNALO PŘEDSEDNICTVO SVAZU

.

IMG 3516V Janských Lázních se ve středu 23. března sešlo Předsednictvo svazu na svém XXIV. zasedání. Předsednictvo projednalo a schválilo Účetní závěrku hospodaření svazu za rok 2021.

Předsednictvo podrobně projednalo všechny probíhající právní kauzy, ve kterých se svaz angažuje a kdy aktivně pomáhá členskýcm oragnizacím a jejich jednotlivým členům. Jeden případ, kdy jsme zastupovali zaměstnance u soudu ve věci nevyplacené náhrady mzdy při pracovní neschopnosti jsme úspěšně ukončili dohodou se zaměstnavatelem na finančním vypořádání.

Mezi dalšími body jednání byly organizační věci týkající se přípravy jednání Shromáždění svazu, které je plánované na duben a rovněž i zorganizování školení pro členské organizace ve věci právních otázek. V neposlední řadě jsme debatovali i důsledky ruské agrese na Ukrajině a kroky v jednotlivých firmách pro pomoc svým vlastním ukrajinským pracovníkům či uprchlíkům.

Další jednání Předsednictva se uskuteční v měsíci květnu. Zápis z jednání je přístupný v Intranetu.
(SNO)

 

RESPIRÁTORY DNEŠNÍM DNEM KONČÍ!

.

9B6A455A BADE 4101 A5FD 6DE254443456Dnešním dnem skončila povinnost používat ochranu dýchacích cest všude, kromě veřejné dopravy a zdravotnických zařízení. Tam by tato povinnost měla rovněž brzy skončit, předpokládá se že nejpozději do Velikonoc.

Konec povinných respirátorů se tak týká i zaměstnanců. I přes tato vítaná a očekávaná uvolnění se ale objevují informace, že někteří zaměstnavatelé, z preventivních důvodů chtějí pokračovat v zavedené praxi a povinnosti. Tedy, že hodlají nařídit svým zaměstnancům používat ochranu nosu a úst i po 14.březnu.

Zaměstnavatel ovšem nemůže jen tak nařídit zaměstnancům nošení roušek nebo podobné ochrany pro případ rizika nákazy virem. Může však takovou povinnost na konkrétním pracovišti zavést, pokud si to podle něj vyžaduje bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Nicméně toto rozhodnutí je vždy podmíněno vypracováním příslušné dokumentace na základě vyhodnocení rizik a dle konkrétních podmínek na pracovišti – včetně systému, jak roušky skladovat, jak s nimi zacházet, kam je vyhazovat. Bezpečnostní opatření pak musí projednat i se zástupci zaměstnanců, tedy s odbory.

Platí také, že jakékoliv osobní ochranné pracovní prostředky musí zaměstnavatel stejně jako i další OOP zaměstnancům přímo zajistit a to bezplatně. Důležité jsou rovněž i další ustanovení v legislativě, a to například povinnost zavedení bezpečnostních přestávek při práci s ochranou dýchacího ústrojí. Takovéto bezpečnostní přestávky se započítávají do pracovní doby.

Přejme si, aby již nebylo potřeba zavádět žádná plošná opatření a aby zákeřný vir degradoval na úroveň běžné chřipky.
(SNO)

 

DO POMOCI UKRAJINĚ SE ZAPOJUJÍ I ČLENOVÉ NAŠEHO SVAZU

.

IMG 3495Válka na Ukrajině jistě nenechává nikoho klidným a mnoho lidí přemýšlí jak nejlépe pomoci občanům Ukrajiny, kteří čelí bezprecedentní agresi ze strany Ruska. Nejinak je to i mezi našimi členy, kteří se různými formami zapojují do pomoci Ukrajině.
Přinášíme osobní zkušenosti jedné členky našeho svazu, Karly V. z Opavy, která v uplynulých dnech vyrazila přímo na polsko-ukrajinskou hranici u obce Budomierz.

Jak se přihodilo, že jsi se osobně zapojila do pomoci?
"Vlastně to vzniklo shodou několika náhodných okolností. Manžel před nedávnem půjčil naši dodávku rodinnému známému, který pracuje u záchranných složek v Ostravě. Před pár dny zavolal, že by potřebovali odvézt materiál ze sbírky pro UA z Klimkovic a shánějí lidmi s dodávkami a kolotoč začal. Poprvé jel manžel sám s dalšími třemi vozy naplněnými pytli s oblečením, generátorem na elektřinu, bednami s medikamenty apod.
Kuriozitou bylo, že v jednom z těch aut spolu jeli Bělorus a Ukrajinec a oba se stejným cílem – s pomocí. Cílem byl malý hraniční přechod v Polsku. Na cestu zpět se místa v autech zaplnila uprchlíky, kteří pak v česku pokračovali dál. Manžel sám přivezl dvě Ukrajinky – matku s dcerou, které pak dál pokračovaly vlakem do Prahy. Vzhledem k tomu, že přijel naprosto vyčerpaný, dohodli jsme se, že na příští akci musí jet ještě s druhým řidičem. No a tady jsem se zapojila i já."

Jak to celé probíhalo a co bylo vašim úkolem?
"Tentokrát jsme vypravili dvě dodávky, minibus a osobní auto s vozíkem. Všichni to byli dobrovolní hasiči z Ostravy, Starých Heřminov, Petřkovic a Malých Hoštic. Pod záštitou neziskových organizací Člověk v tísni a Moment o.p.s., který poskytl nejen finanční prostředky pro zajištění celého konvoje a nákupu paliva, ale také naplnil vozy materiálem, včetně naší dodávky plné prázdných sudů na pohonné hmoty. Tohle byl náš úkol. Sehnat u Polsko-Ukrajinských hranic co nejvíce nafty a benzínu a předat je ukrajinských kolegům dobrovolníkům, kteří ji předali do patřičných rukou. Na čerpacích stanicích v Polsku ale zavedli maximální odběr pohonných hmot na auto – 25 litrů. A my měli v autě sudy a kanystry na bezmála 2500 litrů. V té chvíli se ukázala síla solidarity a kolegiality – čistou náhodou se objevili místní polští dobrovolní hasiči „Straž“ a doprovázeli nás po několika dalších pumpách, abychom mohli sudy alespoň z části naplnit, protože místní záchranné složky měly čerpání „bez limitu“ nebo max. 500 litrů benzínu a 500 litrů nafty. Nakoupili jsme, co se dalo a jeli na předávku."
IMG 3478

Jak předávka probíhala?
"Ve zkratce – pod rouškou tmy a přivřených očí celníků, převalit sudy z auta do auta. Nevím, jestli byla nervozita větší z této (jak nazval manžel) „partyzánštiny“ nebo z pohledu na cigaretu v ústech ještě nervóznějšího celníka.
Po předání veškerého dovezeného materiálu jsme se hasiči rozdělili. Oni nabrali do aut uprchlíky a vyrazili zpět do Čech a my s manželem jsme zůstali s úkolem, že budeme dál shánět naftu."

To jste tam tedy zůstali i další dny?
"Ano. Naši noví kamarádi ze Straže pro nás našli dvě volné matrace v jednom ze stanů (hledat nocleh ve tři ráno a v okolí bylo beznadějné). Složili jsme hlavy alespoň na několik hodin (přesněji na dvě) mezi matkami s dětmi. Oba jsme z toho ale měli špatný pocit, že někomu zabíráme místo. Když jsme do vyhřátého stanu vešli (v noci klesla teplota na -5 C) a rozhlédli se po našem koutku, jedna z matek na nás mávla, že vedle ní je místo. Měla jsem v tu chvíli nepopsatelný pocit, když vidíte člověka, který byl násilím donucen utéct z vlastního domova, aby ochránil sebe a své děti, a ještě má sílu a soucit s někým cizím.
Ráno ve stanu bylo ještě zvláštnější než noc. Pohled na děti, pro které prostě začal nový den a jsou plné síly, jejich mámy či prarodiče, kteří odpočatě nevypadají a nesjpíš ještě dlouho nebudou. A do toho nová várka těch, kteří celou noc (ne-li déle) čekali, než se dostanou přes hranice a budou se moct schoulit na chvíli do tepla, než se jim podaří sehnat odvoz. Nás čekal ale další den shánění nafty, tak jsme co nejrychleji posbírali své dva cestovní polštářky a deky a honem pryč – uvolnit místo více potřebným."

Jak probíhalo další shánění nafty?
"Při pohledu na panely u několika čerpacích stanic, že nafta není, nás ale braly obavy. Na jedné z nich jsme si dali kávu a opět náhoda chtěla, že jsme potkali jeden sympatický pár mladých německých žurnalistů, pracujících pro německý portál FOCUS.de, kteří cestovali od jednoho polského přechodu k druhému a sbírali informace.
Naštěstí jsem si vzala člověka, který se nebojí vzít za kliky dveří a ptát se. V další vesnici oslovil přímo na stanici hasiče, vysvětlil oč jde a ti mu nabídli alespoň 200 l své nafty a dali kontakt na ubytování. Starší pár vlastnící penzion byl více než přívětivý, dokonce nám udělali i skvělé jídlo a my mohli pokračovat dál v partyzánské akci. Je skvělé, že se lidé dokáží spojit, a i přes nařízení a tabulky podat pomocnou ruku. Takový byl třeba pár chlapů obsluhujících jednu z dalších benzinek a ti i přes limity prostě pustili „pistolí“ a naplnili nám všechny zbylé sudy.
Večerní předávka se nesla v podobném duchu jako první (akorát nás tentokrát nedoprovázely majáky, pro hladší průjezd do mezi celního prostoru). V takových situacích má tabulka s nápisem HUMANITÁRNÍ POMOC, ve více jazycích neskutečnou hodnotu."
IMG 3408

Kolik jste tedy celkem předali pohonných hmot?
"Celkově se nám tak podařilo předat 3000 litrů nafty a 700 litrů benzínu. A podle slov našich kolegů ukrajinských partyzánů, je každá kapka důležitá."

Jaké pocity jsi tam z celé té situace měla?
"Pocity beznaděje, když vidíte stovky lidí před hranicemi.
Pocit naděje, když vidíte děti s matkami, jak nasedají do aut a autobusů a míří do bezpečí.
Pocit smutku, když po cestě vidíte zablácená, zaprášená vozidla s Ukrajinskými SPZ, které řídí z 99% ženy a ujíždějí s dětmi daleko od domovů a svých milovaných.
Ptáte se pak sami sebe – proč to všechno musí být? Proč se někdo uchýlí k takovým zvěrstvům, že vyhání lidi z domovů a ještě jim bez skrupulí střílí tzv. do zad.
Tady se není nad čím rozmýšlet – může-li člověk pomoci, ať pomůže."

Děkujeme Káje V. za pomoc i za rozhovor.
(SNO)

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz