clenstvi

КАК ДА СТАНЕТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА НОВИ ПРОФСЪЮЗИ?

 

ЮРИДИЧИСКИ ЛИЦА

Юридическо лице може да стане член на Съюза Нови профсъюзи при условие, че отговаря на условията определени в Устава на съюза и е съгласно с Програмната декларация. Член на съюза може да стане юридическото лице само въз основа на подадено заявление. За приемането решава Президиумът на съюза.

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
Съюза Нови профсъюзи дава възможност за индивидуално членство на физически лица/служители, а именно посредством Профсъюза на Индивидуалните членове на Съюза Нови профсъюзи. Тази провсъюзна организация сдружава физически лица – граждани и служители, без разлика на професия и категория, политическа и гражданска принадлежност, националност, вероизповидание, раса и пол. Член на Профсъюза на Индивидуалните членове на Съюза Нови профсъюзи могат да станат също лица предприемачи, студенти, безработни или сениори. Провсъюсната организация не действа под който и да е работодател. Членове, сдружени в Профсъюзната организация на Индивидуалните членове на Съюза Нови профсъюзи, в съответствие с Устава на тази организация  стават членове на Съюза Нови профсъюзи и имат право да използват услугите и фонда на съюза. Членовете плащат фиксиран членски внос  в размер на 90,- Чешки крони/месец.

 

ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НОВИ ПРОВСЪЮЗИ

ЛИСТОВКА